Close

Algemene voorwaarden

Algemeen

SCHAAP is een merknaam die onder ROSE Group BVBA, (KBO 0833827440) met maatschappelijke zetel te Graaf van Egmontstraat 25a, 2000 Antwerpen, België. De klant kan producten bestellen in de showroom of op afspraak op een andere locatie. Deze Algemene Voorwaarden worden door de klant aanvaard op het ogenblik dat zijn/haar bestelling wordt gevalideerd middels een orderbevestiging door SCHAAP. De orderbevestiging wordt via mail aan de klant bezorgd op het door hem of haar opgegeven mailadres. De Algemene Voorwaarden van SCHAAP heffen de algemene voorwaarden van de klant of een derde op. Afwijkingen zijn enkel inroepbaar middels schriftelijke bevestiging vanwege SCHAAP ook al komen ze voor op documenten die uitgaan van de klant of een derde. In het geval van een toegestane afwijking blijven deze voorwaarden van toepassing voor alle punten waarvoor geen uitdrukkelijke afwijking geldt. Door een bestelling te plaatsen bij SCHAAP verklaart de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Een klant van kan zowel een particulier als een bedrijf zijn, beiden vallen onder dezelfde voorwaarden.

Betaling

SCHAAP werkt met betaling via bankoverschrijving of cash (gepast). Bij het plaatsen van een order dient 50% van het totale factuurbedrag als voorschot betaald te worden. De betaaltermijn voor dit voorschot is 14 kalenderdagen na het plaatsen van de order. SCHAAP mag het aankopen van de nodige grondstoffen voor deze order uitstellen tot wanneer het voorschot van 50% voldaan is. Indien hierdoor de vooropgestelde levertermijn niet kan gehaald worden, kan dit niet worden heroepen op SCHAAP. De klant wordt via mail of telefoon of indien gewenst via een andere weg op de hoogte gebracht wanneer zijn bestelling klaar is voor afhaling. Na aflevering of ophaling van de goederen dient de overige 50% van het factuurbedrag voldaan te worden. De klant is verplicht de goederen ten laatste 30 kalenderdagen na notificatie van levering te komen ophalen. Na deze termijn is ook het volledige factuurbedrag verschuldigd, ook al zijn de goederen nog niet geleverd of opgehaald.
Bij het niet naleven van de betaaltermijnen is een intrest van 10% per maand van toepassing en dit op het gehele factuurbedrag. Eventuele kosten van een incassobureau of andere derden vallen ook op de debiteur.

 

Levering en leveringstijd

SCHAAP zal zich inspannen om de op de site vermelde levertijden te respecteren. De aard van producten waarin SCHAAP handelt zijn echter gepersonaliseerd, volledig op maat en traditioneel gemaakt. Hierdoor kunnen afwijkingen in levertijd voorkomen. SCHAAP kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een levering die te laat aankomt of een pakket/elektronische mail dat verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van het voorschot, zal SCHAAP zich inspannen om de levertermijn te respecteren. Om tot levering van een bestelling over te gaan kan het zijn dat de klant wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de levering. De klant wordt verzocht om tijdens het plaatsen van de bestelling tevens de contactgegevens te vermelden (telefoonnummer, e-mailadres, adres…) en te laten registreren. SCHAAP doet er zo alles aan om bij een eventuele vertraging de wachttijd te beperken. De vermelde levertijden doen in hoofde van SCHAAP  geenszins een resultaatsverbintenis ontstaan doch enkel een inspanningsverbintenis. SCHAAP verzendt geen artikelen naar postbusadressen. Wanneer een bestelling wordt geplaatst worden de goederen onherroepelijk aanvaard door de klant als zijnde conform met de geplaatste bestelling en aldus vrij van gebreken. SCHAAP  zal elke vorm van gebrek of beschadiging op een correcte en klantvriendelijke manier afhandelen. Gepersonaliseerde producten kunnen niet geretourneerd worden.

Eigendomsvoorbehoud

SCHAAP behoudt zich het recht van eigendom voor van de goederen die bij de klant werden afgeleverd en dit tot volledige betaling ervan.

Klachten

Alle opmerkingen betreffende de factuur moeten binnen de 8 kalenderdagen na de orderbevestiging bekend gemaakt worden aan SCHAAP, via ruben@schaaptailors.be. Bij elke vorm van gebrek zal op een correcte en klantvriendelijke manier gehandeld worden.

 

Annulering koopovereenkomst

Een cadeaubon, kledingstuk, accessoire of andere SCHAAP producten zijn meestal gepersonaliseerd en staan op naam. Een cadeaubon kan niet geretourneerd of geruild worden voor contant geld of andere vormen van betaling, ook niet gedeeltelijk. Gedurende 7 dagen na de geplaatste en gevalideerde bestelling, is de klant gerechtigd om de koopovereenkomst te annuleren of te ontbinden. De rechtstreekse kosten in verband met het terugzenden van de goederen, of het aankopen van eventuele grondstoffen komen voor rekening van de klant. Het bepaalde in het voorgaande lid geldt niet ten aanzien van:
a) goederen die gepersonaliseerd en/of op naam staan ;
b) van goederen die
1) besteld en geleverd zijn overeenkomstig de specifieke wensen van de koper;
2) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
3) snel kunnen bederven of verouderen;

De uiteindelijke eindbeslissing over de hierbovengenoemde zaken ligt ten allen tijde bij SCHAAP. Kosten voor het terugzenden van de artikelen worden door de klant gedragen.

 

Onjuistheden

SCHAAP is niet gehouden een bestelling uit te voeren, noch tot een vergoeding van enig door de klant geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van de zaak, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en
i) het voor de klant duidelijk behoorde te zijn dat het betreffende geval om een zetfout ging.
ii) wanneer de klant onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat SCHAAP die zaak met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.
SCHAAP kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor fouten of onjuistheden in het gebruikte omrekensysteem, noch voor een mogelijk verschil dat zou kunnen bestaan tussen het totaal geschatte bedrag van de bestelling en het op de rekening vermelde bedrag.

 

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen SCHAAP en de klant is Belgisch recht van toepassing ongeacht het land waaruit de bestelling wordt geplaatst. De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd.

 

Nederlandse tekst prevaleert

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.